• ಸ್ಕೈಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ಸಿಸಿಟಿ ಪರವಾನಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್