• സ്കൈപ്പ് ചാറ്റ്
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ചൊഅ ലൈസൻസ് സ്റ്റിക്കർ