• സ്കൈപ്പ് ചാറ്റ്
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 2013 റീട്ടെയിൽ ബോക്സ്