• സ്കൈപ്പ് ചാറ്റ്
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • വിൻഡോസ് 8.1 പ്രോ പായ്ക്ക്