• സ്കൈപ്പ് ചാറ്റ്
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • വിൻഡോസ് ഓ ഇ സോഫ്റ്റ്വെയർ