• സ്കൈപ്പ് ചാറ്റ്
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • വിൻഡോസ് സെർവർ 2016 സ്റ്റാൻഡേർഡ്