• ਸਕਾਈਪ ਚੈਟ
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ਕਾਓ ਲਾਇਸੰਸ ਸਟੀਕਰ