• ਸਕਾਈਪ ਚੈਟ
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • Microsoft Office 2016 ਪ੍ਰੋ