• ස්කයිප් චැට්
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • මයික්රොසොෆ්ට් ඔෆිස් නිෂ්පාදන යතුර