• දුරකථන: +86 13260097881
  • ස්කයිප් චැට්
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • වින්ඩෝස් සර්වර් 2012 සම්මත

    නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!