• ස්කයිප් චැට්
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • වින්ඩෝස් සර්වර් 2016 සම්මත