• స్కైప్ చాట్
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • Microsoft ఆఫీస్ 2016 ప్రో